FJÖSETS BIOGAS

Under 2013 så byggde vi en biogasanläggning som skall försörja
oss med eloch värme. Vi kommer att i huvudsak röta kogödsel
men kommer även att röta andra organiska material som gamla
rundbalar mm. Anläggningen genererarca 600 000kWh per år men
ca 200 000kwh går tillatt hålla rötningsprocessen igång.


Vi kommer att bli självförsörjande på El och värme och överskottet kommer vi sälja i form av el. Vi har inte investerat i någon generator än men skall göra det inom kort.

FAKTA OM BIOGAS

Biogas bildas när organiskt material bryts ner av
mikroorganismer i syrefri miljö, så kallad anaerob rötning.
I en biogasprocess deltar en mängd olika mikroorganismer i ett
komplicerat samspel som leder till att sammansatta organiskaföreningar,
till exempel kolhydrater, fetter och proteiner bryts ner till slutprodukterna metan och koldioxid.

Denna process sker naturligt i många miljöer med begränsadtillgång
på syre, till exempel i sumpmarker,risfält och i magenpå idisslare.

I en biogasanläggning utnyttjas den naturliga processen
genom att organiskt material som avloppsslam, gödsel, lantbruksgrödoroch matavfall läggs eller pumpas in i en rötkammare,
som är en heltlufttät behållare.
I rötkammaren bildas rå biogas som huvudsakligen
består av metan och koldioxid men även små mängder av kvävgas,
ammoniak och vätesulfid. Gasen är oftast mättad med vattenånga.
I rötkammaren bildas förutom biogas en näringsrik rötrest
som kan användas till gödningsmedel.